15 giờ 49 phút. Ngày 21 tháng 08 năm 2014. Ngày Giáp Tý. Sao Khuê (Mộc).