00 giờ 21 phút. Ngày 24 tháng 08 năm 2014. Ngày Đinh Mão. Sao Mão (Nhật).
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY
THỐNG KÊ  TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT - MIỀN BẮC

Nội dung đưa ra các thống kê giải Đặc Biệt xuất hiện theo các kiểu dạng khác nhau để theo dõi.

Từ ngày :     
Open the calendar popup.
              Đến ngày :     
Open the calendar popup.
                              

        
        
NgàyThứĐặc biệtTổngTổng C-LBộ TổngKiểu BộGhép SốTổng chia 3
06/04/2014Chủ nhật567099LẻCaoC - LNhỏ - LớnDư 0
07/04/2014Thứ 2417684ChẵnThấpC - CLớn - LớnDư 2
08/04/2014Thứ 3143123LẻThấpL - CNhỏ - NhỏDư 0
09/04/2014Thứ 4330415LẻCaoC - LNhỏ - NhỏDư 2
10/04/2014Thứ 5746741LẻThấpL - CLớn - NhỏDư 2
11/04/2014Thứ 6956336ChẵnCaoL - LNhỏ - NhỏDư 0
12/04/2014Thứ 7856347LẻCaoL - CNhỏ - NhỏDư 1
13/04/2014Chủ nhật358673LẻThấpC - LLớn - LớnDư 1
14/04/2014Thứ 2965730ChẵnThấpL - LLớn - NhỏDư 1
15/04/2014Thứ 3867437LẻCaoC - LNhỏ - NhỏDư 1
16/04/2014Thứ 4239066ChẵnCaoC - CNhỏ - LớnDư 0
17/04/2014Thứ 5091101LẻThấpL - CNhỏ - NhỏDư 1
18/04/2014Thứ 6654718ChẵnCaoL - LLớn - NhỏDư 2
19/04/2014Thứ 7848741LẻThấpL - CLớn - NhỏDư 2
20/04/2014Chủ nhật921088ChẵnCaoC - CNhỏ - LớnDư 2
21/04/2014Thứ 2313404ChẵnThấpC - CNhỏ - NhỏDư 1
22/04/2014Thứ 3551550ChẵnThấpL - LLớn - LớnDư 1
23/04/2014Thứ 4091639LẻCaoC - LLớn - NhỏDư 0
24/04/2014Thứ 5779695LẻCaoC - LLớn - LớnDư 0
25/04/2014Thứ 6369774ChẵnThấpL - LLớn - LớnDư 2
26/04/2014Thứ 7025617LẻCaoC - LLớn - NhỏDư 1
27/04/2014Chủ nhật724549LẻCaoL - CLớn - NhỏDư 0
28/04/2014Thứ 2946785LẻCaoL - CLớn - LớnDư 0
29/04/2014Thứ 3752516ChẵnCaoL - LLớn - NhỏDư 0
30/04/2014Thứ 4773684ChẵnThấpC - CLớn - LớnDư 2
01/05/2014Thứ 5892943LẻThấpL - CLớn - NhỏDư 1
02/05/2014Thứ 6998527LẻCaoL - CLớn - NhỏDư 1
03/05/2014Thứ 7971718ChẵnCaoL - LLớn - NhỏDư 2
04/05/2014Chủ nhật233099LẻCaoC - LNhỏ - LớnDư 0
05/05/2014Thứ 2905471LẻThấpC - LNhỏ - LớnDư 2
06/05/2014Thứ 3804482ChẵnThấpC - CNhỏ - LớnDư 0
07/05/2014Thứ 4960279LẻCaoC - LNhỏ - LớnDư 0
08/05/2014Thứ 5628853LẻThấpC - LLớn - LớnDư 1
09/05/2014Thứ 6189628ChẵnCaoC - CLớn - NhỏDư 2
10/05/2014Thứ 7750426ChẵnCaoC - CNhỏ - NhỏDư 0
11/05/2014Chủ nhật033774ChẵnThấpL - LLớn - LớnDư 2
12/05/2014Thứ 2847033LẻThấpC - LNhỏ - NhỏDư 0
13/05/2014Thứ 3881853LẻThấpC - LLớn - LớnDư 1
14/05/2014Thứ 4615112ChẵnThấpL - LNhỏ - NhỏDư 2
15/05/2014Thứ 5795134ChẵnThấpL - LNhỏ - NhỏDư 1
16/05/2014Thứ 6350538ChẵnCaoL - LLớn - NhỏDư 2
17/05/2014Thứ 7734998ChẵnCaoL - LLớn - LớnDư 0
18/05/2014Chủ nhật305471LẻThấpC - LNhỏ - LớnDư 2
19/05/2014Thứ 2447303LẻThấpL - CNhỏ - NhỏDư 0
20/05/2014Thứ 3655000ChẵnThấpC - CNhỏ - NhỏDư 0
21/05/2014Thứ 4976965LẻCaoL - CLớn - LớnDư 0
22/05/2014Thứ 5065291LẻThấpC - LNhỏ - LớnDư 2
23/05/2014Thứ 6659965LẻCaoL - CLớn - LớnDư 0
24/05/2014Thứ 7394549LẻCaoL - CLớn - NhỏDư 0
25/05/2014Chủ nhật119549LẻCaoL - CLớn - NhỏDư 0
26/05/2014Thứ 2343459LẻCaoC - LNhỏ - LớnDư 0
27/05/2014Thứ 3455662ChẵnThấpC - CLớn - LớnDư 0
28/05/2014Thứ 4181976ChẵnCaoL - LLớn - LớnDư 1
29/05/2014Thứ 5017145LẻCaoL - CNhỏ - NhỏDư 2
30/05/2014Thứ 6791224ChẵnThấpC - CNhỏ - NhỏDư 1
31/05/2014Thứ 7190707LẻCaoL - CLớn - NhỏDư 1
01/06/2014Chủ nhật512336ChẵnCaoL - LNhỏ - NhỏDư 0
02/06/2014Thứ 2704189LẻCaoL - CNhỏ - LớnDư 0
03/06/2014Thứ 3140066ChẵnCaoC - CNhỏ - LớnDư 0
04/06/2014Thứ 4613112ChẵnThấpL - LNhỏ - NhỏDư 2
05/06/2014Thứ 5985987LẻCaoL - CLớn - LớnDư 2
06/06/2014Thứ 6084415LẻCaoC - LNhỏ - NhỏDư 2
07/06/2014Thứ 7406392ChẵnThấpL - LNhỏ - LớnDư 0
08/06/2014Chủ nhật201796ChẵnCaoL - LLớn - LớnDư 1
09/06/2014Thứ 2941606ChẵnCaoC - CLớn - NhỏDư 0
10/06/2014Thứ 3184897LẻCaoC - LLớn - LớnDư 2
11/06/2014Thứ 4441516ChẵnCaoL - LLớn - NhỏDư 0
12/06/2014Thứ 5575527LẻCaoL - CLớn - NhỏDư 1
13/06/2014Thứ 6262853LẻThấpC - LLớn - LớnDư 1
14/06/2014Thứ 7976392ChẵnThấpL - LNhỏ - LớnDư 0
15/06/2014Chủ nhật942392ChẵnThấpL - LNhỏ - LớnDư 0
16/06/2014Thứ 2001381LẻThấpL - CNhỏ - LớnDư 2
17/06/2014Thứ 3608639LẻCaoC - LLớn - NhỏDư 0
18/06/2014Thứ 4973437LẻCaoC - LNhỏ - NhỏDư 1
19/06/2014Thứ 5882448ChẵnCaoC - CNhỏ - NhỏDư 2
20/06/2014Thứ 6943606ChẵnCaoC - CLớn - NhỏDư 0
21/06/2014Thứ 7814123LẻThấpL - CNhỏ - NhỏDư 0
22/06/2014Chủ nhật490381LẻThấpL - CNhỏ - LớnDư 2
23/06/2014Thứ 2791426ChẵnCaoC - CNhỏ - NhỏDư 0
24/06/2014Thứ 3432853LẻThấpC - LLớn - LớnDư 1
25/06/2014Thứ 4815572ChẵnThấpL - LLớn - LớnDư 0
26/06/2014Thứ 5114943LẻThấpL - CLớn - NhỏDư 1
27/06/2014Thứ 6602404ChẵnThấpC - CNhỏ - NhỏDư 1
28/06/2014Thứ 7419404ChẵnThấpC - CNhỏ - NhỏDư 1
29/06/2014Chủ nhật637314ChẵnThấpL - LNhỏ - NhỏDư 1
30/06/2014Thứ 2864448ChẵnCaoC - CNhỏ - NhỏDư 2
01/07/2014Thứ 3181336ChẵnCaoL - LNhỏ - NhỏDư 0
02/07/2014Thứ 4291606ChẵnCaoC - CLớn - NhỏDư 0
03/07/2014Thứ 5146965LẻCaoL - CLớn - LớnDư 0
04/07/2014Thứ 6775213LẻThấpC - LNhỏ - NhỏDư 0
05/07/2014Thứ 7508156ChẵnCaoL - LNhỏ - LớnDư 0
06/07/2014Chủ nhật853459LẻCaoC - LNhỏ - LớnDư 0
07/07/2014Thứ 2440505LẻCaoL - CLớn - NhỏDư 2
08/07/2014Thứ 3095369LẻCaoL - CNhỏ - LớnDư 0
09/07/2014Thứ 4425347LẻCaoL - CNhỏ - NhỏDư 1
10/07/2014Thứ 5107167LẻCaoL - CNhỏ - LớnDư 1
11/07/2014Thứ 6362527LẻCaoL - CLớn - NhỏDư 1
12/07/2014Thứ 7131460ChẵnThấpC - CNhỏ - LớnDư 1
13/07/2014Chủ nhật164820ChẵnThấpC - CLớn - NhỏDư 1
14/07/2014Thứ 2650347LẻCaoL - CNhỏ - NhỏDư 1
15/07/2014Thứ 3701819LẻCaoC - LLớn - NhỏDư 0
16/07/2014Thứ 4570550ChẵnThấpL - LLớn - LớnDư 1
17/07/2014Thứ 5912167LẻCaoL - CNhỏ - LớnDư 1
18/07/2014Thứ 6873752ChẵnThấpL - LLớn - LớnDư 0
19/07/2014Thứ 7158415LẻCaoC - LNhỏ - NhỏDư 2
20/07/2014Chủ nhật319268ChẵnCaoC - CNhỏ - LớnDư 2
21/07/2014Thứ 2277785LẻCaoL - CLớn - LớnDư 0
22/07/2014Thứ 3369910ChẵnThấpL - LLớn - NhỏDư 1
23/07/2014Thứ 4508640ChẵnThấpC - CLớn - NhỏDư 1
24/07/2014Thứ 5408875LẻCaoC - LLớn - LớnDư 0
25/07/2014Thứ 6741998ChẵnCaoL - LLớn - LớnDư 0
26/07/2014Thứ 7321437LẻCaoC - LNhỏ - NhỏDư 1
27/07/2014Chủ nhật942639LẻCaoC - LLớn - NhỏDư 0
28/07/2014Thứ 2732246ChẵnCaoC - CNhỏ - NhỏDư 0
29/07/2014Thứ 3022280ChẵnThấpC - CNhỏ - LớnDư 1
30/07/2014Thứ 4869707LẻCaoL - CLớn - NhỏDư 1
31/07/2014Thứ 5442820ChẵnThấpC - CLớn - NhỏDư 1
01/08/2014Thứ 6106886ChẵnCaoC - CLớn - LớnDư 1
02/08/2014Thứ 7809459LẻCaoC - LNhỏ - LớnDư 0
03/08/2014Chủ nhật280998ChẵnCaoL - LLớn - LớnDư 0
04/08/2014Thứ 2536044ChẵnThấpC - CNhỏ - NhỏDư 1
05/08/2014Thứ 3240055LẻCaoC - LNhỏ - LớnDư 2
06/08/2014Thứ 4260044ChẵnThấpC - CNhỏ - NhỏDư 1
07/08/2014Thứ 5980538ChẵnCaoL - LLớn - NhỏDư 2
08/08/2014Thứ 6199279LẻCaoC - LNhỏ - LớnDư 0
09/08/2014Thứ 7856897LẻCaoC - LLớn - LớnDư 2
10/08/2014Chủ nhật423134ChẵnThấpL - LNhỏ - NhỏDư 1
11/08/2014Thứ 2129796ChẵnCaoL - LLớn - LớnDư 1
12/08/2014Thứ 3953617LẻCaoC - LLớn - NhỏDư 1
13/08/2014Thứ 4380639LẻCaoC - LLớn - NhỏDư 0
14/08/2014Thứ 5831921LẻThấpL - CLớn - NhỏDư 2
15/08/2014Thứ 6614684ChẵnThấpC - CLớn - LớnDư 2
16/08/2014Thứ 7773628ChẵnCaoC - CLớn - NhỏDư 2
17/08/2014Chủ nhật670594ChẵnThấpL - LLớn - LớnDư 2
18/08/2014Thứ 2424707LẻCaoL - CLớn - NhỏDư 1
19/08/2014Thứ 3055976ChẵnCaoL - LLớn - LớnDư 1
20/08/2014Thứ 4218640ChẵnThấpC - CLớn - NhỏDư 1
21/08/2014Thứ 5969291LẻThấpC - LNhỏ - LớnDư 2
22/08/2014Thứ 6917886ChẵnCaoC - CLớn - LớnDư 1
23/08/2014Thứ 7544482ChẵnThấpC - CNhỏ - LớnDư 0
ĐĂNG NHẬP VIP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu: